Avís legal

RESTABELL FRANQUICIAS S.L. (d’ara endavant, RESTABELL), proveïda de CIF nº B-85325579, amb domicili a Camino Cerro de los Gamos 1, Edif.3, Planta 2ª, 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid) i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.318, Folio 1, Full M-455.921, informa de les disposicions que regulen l’accés i ús d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, Pàgina Web o Portal) i del servei que es pogués oferir a través de la mateixa, recomanant-vos que llegiu en la mesura en que l’esmentat accés i ús implica l’acceptació de tals disposicions.

1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

Aquest Portal ha estat creat per RESTABELL amb caràcter merament informatiu, d’entreteniment i/o lucratiu. L’accés i/o navegació pel Portal atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari. Como a Usuari, vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions d’ús i accés al Portal.

L’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització d’aquesta Pàgina Web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat i es compromet a utilitzar el Portal, els continguts o serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal i les condicions particulars de cadascun dels serveis, els bons costums i l’ordre públic.

Tanmateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Portal o els serveis que s’hi ofereixen amb efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de RESTABELL, de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Portal per part d’altres Usuaris.

La societat és propietària del nom de domini tacobell.es i de la pàgina a internet a la qual s’accedeix a través del citat domini www.tacobell.es.

RESTABELL es reserva el dret a realitzar canvis a la pàgina web sense previ avís, amb el fi d’actualitzar, modificar, corregir, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, actualització, reparació o millora de serveis, RESTABELL té dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accés a la present pàgina web, així com el dret de presentació o cancel·lació de serveis, sense perjudici del qual, procurarà posar-ho en coneixement dels Usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

RESTABELL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Portal. RESTABELL no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Pàgina Web, independentment de si fossin proporcionats per la mateixa RESTABELL o per tercers.

Sense perjudici de l’anterior, RESTABELL es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al Portal a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús i accés o qualssevol altres de les contingudes en el present Avís Legal.

2.- LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a RESTABELL. Així doncs, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

RESTABELL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

RESTABELL garanteix la veracitat i autenticitat de la informació comunicada i s’obliga a mantenir aquesta informació actualitzada. Així mateix, es compromet a través d’aquest mitjà a no publicitat enganyosa (art. 4 Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat i novetats incloses a la Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i Usuaris).

A aquests efectes, no es considerarà publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Pàgina Web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. Com a conseqüència del que disposa aquest paràgraf, es compromet a corregir-ho tan aviat com sigui possible.

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius  tècnics (com ara, entre altres, enllaços, banners, directoris, etc.), que permeten l’accés a pàgines web o llocs pertanyents i/o gestionats per tercers respecte dels quals RESTABELL no és titular ni té cap tipus de vinculació.

En conseqüència, RESTABELL no serà responsable del control i vigilància dels seus continguts, per la qual cosa RESTABELL no assumirà cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària, sobre les esmentades pàgines o llocs web. L’Usuari haurà d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis posats a disposició a través d’aquests dispositius.

RESTABELL exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre Usuaris. Així mateix, qualssevol manifestacions o opinions sotmeses i difoses en aquest Portal, en els xats o fòrums, o de qualsevol altre mode i/o en relació amb els mateixos, seran responsabilitat exclusiva de qui les realitzin.

Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els Usuaris puguin realitzar a aquest Portal, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per RESTABELL, que infringeixin els drets de propietat intel·lectual de la mateixa RESTABELL i/o de tercers, així com totes aquelles transmissions el contingut de les quals sigui il·lícit, immoral, calumniós, amenaçant, difamatori, obscè, pornogràfic, o que de qualsevol manera pugui causar un dany o una ofensa.

RESTABELL es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol Usuari d’Internet que introdueixi en aquest Portal qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret a exercir les mesures legals que estimi oportunes per tal d’evitar aquest tipus de conductes.

Està expressament prohibit l’establiment de deep-links, i/o frames amb les pàgines del Portal de RESTABELL sense la prèvia autorització expressa, així com qualssevol manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines del Portal de RESTABELL o els serveis o continguts del mateix.

RESTABELL no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s a la il·lícita, incorrecta, inapropiada o inadequada utilització que els Usuaris realitzin del Portal, dels seus serveis o dels seus continguts.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que RESTABELL pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les presents condicions d’ús.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del web de RESTABELL, ja siguin fotografies, gràfics, icones, tecnologia, imatges, dibuixos, textos, àudio, vídeo, software, logotips, disseny, codis font, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, en particular pel R.D.L. 1/96, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i el que disposa la secció II de la mateixa, i per la Llei de Marques 17/2001, especialment per l’article 34 de la mateixa. Els drets sobre continguts pertanyen a RESTABELL o, si escau, a tercers.

En cap cas l’accés al Portal implica cessió, transmissió o qualsevol altre tipus de renúncia, ni total ni parcial, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, ni sobre qualsevol altra propietat o Dret relacionat amb el Portal i els serveis oferts a través del mateix, ni confereix cap dret d’utilització alteració, adaptació, còpia, explotació, reproducció, distribució o comunicació sobre els continguts o signes distintius de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia i expressa autorització per escrit específicament atorgada a tal efecte per part de RESTABELL o del tercer titular dels drets. L’Usuari del Portal haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

L’Usuari només tindrà el dret de visualitzar els continguts del Portal únicament per al seu ús personal i no gratuït, sense poder-lo utilitzar per a fins comercials ni empresarials, havent d’exercir aquests drets conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims per la introducció d’un determinat contingut en el Portal, haurà de notificar aquesta circumstància de manera immediata a RESTABELL.

Els Usuaris que voluntàriament proporcionin imatges o una altra informació gràfica o multimèdia a RESTABELL cedeixen, alhora, de manera gratuïta, els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material en el servidor web. En qualsevol cas, RESTABELL no contrau cap obligació amb l’Usuari respecte a tal informació, i es reserva el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense previ avís.

4.- INFORMACIÓ:

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de RESTABELL de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. RESTABELL. no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

5.- QUALITAT DEL SERVEI:

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de RESTABELL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

RESTABELL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

RESTABELL està a disposició de tots els Usuaris per tal de millorar els continguts i serveis del Portal. Si teniu algun suggeriment o proposta, no dubteu a contactar amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça tacobell@tacobell.es

6.- LITIGIS EN LÍNIA:

D’acord amb el que disposa l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, se posa a disposició dels consumidors el següent enllaç electrònic a la plataforma de resolució de litigis en línia:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant l’Usuari com RESTABELL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor de conformitat amb el que disposa l’art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.