Política de privacitat

Política de privacitat

La Direcció / Òrgan de Govern de RESTABELL FRANQUICIAS, SL (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, la implementació i el manteniment d’aquesta política de protecció de dades, i garanteix la millora continuada del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de protecció de dades de RESTABELL FRANQUICIAS, SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels principis següents, que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals.

Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix, mesures tècniques i organitzatives apropiades, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per cadascuna de les finalitats específiques del tractament.

Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals es tractaran de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

Limitació de la finalitat: les dades personals es recolliran amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no es tractaran posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari en relació amb les finalitats per les quals es tracten.

Exactitud: les dades personals seran exactes i, si calgués, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

Limitació del termini de conservació: les dades personals es mantindran de manera que es permeti identificar els interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats de tractament de les dades personals.

Integritat i confidencialitat: les dades personals es tractaran de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i la informació que es faciliti al personal involucrat en el seu tractament. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades es formarà i s’informarà convenientment sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de RESTABELL FRANQUICIAS, SL es comunica a tot el personal responsable del tractament i es posa a disposició de totes les parts interessades.

Com a conseqüència d’això, aquesta Política de Protecció de Dades involucra tot el personal responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir, i considerar-la com a pròpia, de manera que cada membre és responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta política la revisarà la Direcció / Òrgan de Govern de RESTABELL FRANQUICIAS, SL, tantes vegades com consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.