Política de privacitat

La Direcció / òrgan de govern de RESTABELL FRANQUICIAS, SL (d’ara endavant, el responsable del tractament) assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, la implementació i el manteniment d’aquesta política de protecció de dades i garanteix la millora continuada del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i mitjançant el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (llei orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La política de protecció de dades de RESTABELL FRANQUICIAS, SL rau en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

CANCEL·LACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ

1. Si en algun moment vols donar de baixa la teva subscripció i abandonar el nostre programa de fidelització, ho pots sol·licitar per escrit a Restabell Franquicias, SL, Camino Cerro de los Gamos, 1, Edif. 3, Planta 2a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), o bé escrivint a atencion@tacobell.es

Quan rebem la teva sol·licitud de baixa, eliminarem les dades que ens hagis facilitat tan aviat com sigui possible.

2. Ens reservem el dret a limitar o donar de baixa la teva subscripció (inclòs, entre d’altres, impedir-te l’acumulació de punts o el bescanvi de premis) o adoptar qualsevol altra mesura que considerem adequada si tenim sospites raonables que no compleixes els requisits de participació en el programa de fidelització d’acord amb aquestes condicions, hi ha mala conducta, un ús fraudulent, no autoritzat o inadequat del teu compte (inclosa, entre d’altres, l’alteració o la duplicació de punts), ens has proporcionat informació falsa o enganyosa o has incomplert aquestes condicions.

3. Si dones de baixa la teva subscripció per escrit o la cancel·lem nosaltres, eliminarem tots els punts no utilitzats fins a la data de la baixa.

MODIFICACIÓ DE DADES

4. Si vols modificar qualsevol de les dades proporcionades en el moment de sol·licitar el teu compte/subscripció, actualitza-les a través de l’aplicació.

GENERAL

5. Informació personal: Tota la informació personal proporcionada en relació amb el programa de fidelització s’utilitzarà, compartirà i conservarà de conformitat amb el que estableix l’avís de privadesa publicat en aquest document, així com en l’apartat Les teves dades segures publicat a https://tacobell.es/ca/les-teves-dades-segures/

6. Modificació, cancel·lació i supressió: Taco Bell es reserva el dret de revisar, modificar, cancel·lar o suprimir, totalment o parcial, tant el programa de fidelització com aquestes condicions en la mesura en què ho consideri necessari o convenient. L’exercici de qualsevol dels drets a què fa referència aquest apartat es durà a terme, per part de Taco Bell, respectant en tot cas els beneficis que hagis acumulat fins al moment, i s’han de mantenir d’acord amb les condicions existents en el moment de la seva meritació o generació. Qualsevol modificació, revisió, cancel·lació o supressió, total o parcial, de les condicions o del programa de fidelització entrarà en vigor des del mateix moment en què es publiqui qualsevol novetat respecte d’això a https://tacobell.es/ca/, i des del mateix moment de la publicació en aquest web es considerarà que has acceptat les noves condicions revisades o modificades. Consulta el web regularment.

7. Els punts i els premis:

(a) només es poden guanyar, conservar o bescanviar segons l’establert a https://tacobell.es/ca/termes-i-condicions-app/;
(b) no es poden utilitzar com a forma de crèdit, dèbit, prova d’edat o identitat, ni per a cap altre propòsit;
(c) no tenen valor bescanviable en efectiu i no es poden bescanviar per efectiu ni altres alternatives;
(d) no es poden vendre, transferir, intercanviar (amb altres membres o comptes del programa de fidelització o d’una altra manera) ni utilitzar per a cap altra propòsit, excepte els casos que s’especifiquen en aquestes condicions o per escrit a Taco Bell; i
(e) són exclusius del compte al qual estan assignats.

8. Cessió: Podem transferir les obligacions i els drets de l’acord amb tu que es deriva d’aquestes condicions a qualsevol altra empresa del mateix grup d’empreses en les quals es troba Taco Bell. Els teus drets no es veuran afectats per això. No pots transferir la teva subscripció ni els teus drets a tercers derivats d’aquestes condicions sense la nostra acceptació per escrit.

9. Decisions de Taco Bell: Les decisions que prengui Taco Bell seran definitives i no s’iniciaran converses ni cap intercanvi de correspondència.

10. Conflictes: Si existeix conflicte entre aquestes condicions i qualsevol altra condició adjunta a qualsevol altre material publicitari respecte del programa de fidelització, prevaldran aquestes condicions.

11. Dret aplicable i jurisdicció: El programa de fidelització i aquestes condicions, incloses les disputes o les reclamacions no contractuals que en sorgeixin, estan subjectes a la llei espanyola.  Qualsevol disputa s’ha d’enviar als tribunals espanyols.

12. Si un tribunal determina que una part d’aquestes condicions és il·legal, la resta seguirà vigent. Cadascun dels apartats d’aquestes condicions és independent de la resta. Si un tribunal o una autoritat rellevant determina que algun és il·legal, la resta d’apartats romandran en plena vigència.

13. Renúncia. Si incompleixes alguna d’aquestes condicions i decidim ignorar aquest incompliment o si retardem la presa de mesures en contra teva, seguirem estant facultats per fer valdre els nostres drets i recursos en una data posterior o en qualsevol altra situació en la qual tornis a incomplir les condicions.

14. Actuació basada en aquestes condicions. El nostre propòsit és actuar basant-nos en aquestes condicions escrites i qualsevol document al qual es faci referència expressa en aquestes. Aquestes condicions són jurídicament vinculants per a les dues parts.

15. Litigis en línia. D’acord amb el que disposa l’article 14.1 del reglament (UE) 524/2013, es posa a disposició dels consumidors el següent enllaç electrònic a la plataforma de resolució de litigis en línia: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals. Les teves dades personals s’utilitzen per a la nostra relació i poder-te prestar els nostres serveis, inclosos els relatius al programa de fidelització. Aquestes dades són necessàries per poder-nos relacionar amb tu, fet que ens permet l’ús de la teva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també es poden utilitzar per a altres activitats, com enviar-te publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que et demanem. Així mateix, poden tenir coneixement de la teva informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè et puguem prestar els nostres serveis. Igualment, tenen coneixement de la teva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les teves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.
Conservarem les teves dades durant la nostra relació i mentre les lleis ens obliguin a fer-ho. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, les eliminarem de forma segura.

En qualsevol moment et pots adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim de tu, per rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la quan hagi acabat la nostra relació, en cas que sigui legalment possible. També tens dret a sol·licitar el traspàs de la teva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, has de fer una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del teu DNI per poder-te identificar:

RESTABELL FRANQUICIAS, SL
Camino Cerro de los Gamos 1, Edif.3, Planta 2a,
CP 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Si entens que la nostra entitat ha desatès els teus drets, pots fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

En aquest sentit, el responsable del tractament es regeix pels principis següents, que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament ha d’aplicar, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives adequades, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament.

Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixen la protecció de les dades personals són aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

Limitació de la finalitat: les dades personals es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no s’han de tractar posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Minimització de dades: les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

Exactitud: les dades personals han de ser exactes i, si cal, actualitzades; s’han de prendre totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte de les finalitats per a les quals es tracten.

Limitació del termini de conservació: les dades personals s’han de mantenir de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

Integritat i confidencialitat: les dades personals s’han de tractar de manera que se’ls garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades.

Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i la informació que es faciliti al personal involucrat en el seu tractament. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades ha d’estar degudament format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

 

La política de protecció de dades de RESTABELL FRANQUICIAS, SL es comunica a tot el personal responsable del tractament i es posa a disposició de totes les parts interessades.

Com a conseqüència d’això, aquesta política de protecció de dades involucra tot el personal responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir i considerar-la com a pròpia, i cada membre és responsable d’aplicar-la i comprovar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta política l’ha de revisar la direcció/òrgan de govern de RESTABELL FRANQUICIAS, SL totes les vegades que es consideri necessari per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.